Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Sajtóközlemény a CÖF feljelentésének ügyében

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban eluta­sí­tot­ta a vesz­te­ge­tés fel­je­len­té­sé­nek elmu­lasz­tá­sa bűn­tet­te miatt a Civil Össze­fo­gás Köz­hasz­nú Ala­pít­vány által tett fel­je­len­tést.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint a vesz­te­ge­tés fel­je­len­té­sé­nek elmu­lasz­tá­sa bűn­cse­lek­mé­nyét az a hiva­ta­los sze­mély köve­ti el, aki e minő­sé­gé­ben hitelt érdem­lő tudo­mást sze­rez arról, hogy még le nem lep­le­zett vesz­te­ge­tést vagy vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sát követ­ték el, és erről a ható­ság­nak, mihelyt tehe­ti, nem tesz feljelentést.

A fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sá­nak indo­ka egy­részt az volt, hogy nem állja meg a helyét a fel­je­len­tő azon érve­lé­se, hogy a kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély a fel­je­len­té­si köte­le­zett­ség szem­pont­já­ból azo­nos meg­íté­lés alá esik a magyar hiva­ta­los személlyel.

Más­részt tar­tal­mi­lag sincs fel­je­len­té­si köte­le­zett­ség, mivel a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján nem azo­no­sít­ha­tó be konk­rét bűn­cse­lek­mény. A fel­je­len­té­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sát ugyan­ak­kor csak még le nem lep­le­zett, konk­rét kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban lehet elkövetni.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség sajtóközleménye