Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Segíteni akart a sértett, de köszönet helyett az árokba lökte a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt a 65 éves fér­fit, aki tavaly nyá­ron itta­san, a rajta segí­te­ni akaró sér­tet­tet az út mel­let­ti, kibe­to­no­zott árok­ba lökte Pápán. 

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a férfi 2020. júli­us 31-én este, majd más­nap dél­előtt több hely­be­li presszó­ban meg­for­dult, s végül 11 óra körül indult haza. A vád­lott ittas­sá­ga miatt az úttest köze­pén, imbo­lyog­va ment, ami­ért több arra hala­dó autó­ból rádudáltak.

Minden­nek tanú­ja volt a jár­dán éppen arra gya­log­ló sér­tett, aki sze­ret­te volna meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a vád­lot­tat részeg­sé­ge miatt elüs­sék, ezért oda­lé­pett hozzá, és kérte, jöj­jön le az útról.

A sér­tett a segít­ség­nyúj­tás szán­dé­ká­val kar­ját a vele azo­nos korú, ám nála jóval erő­sebb test­al­ka­tú vád­lott felé nyúj­tot­ta, mire az elkö­ve­tő azt elkap­ta és nagy erő­vel kicsa­var­ta. A sér­tett hiába kérte a vád­lot­tat, hogy enged­je el, az két kéz­zel meg­fog­ta, és egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal az út mel­let­ti, mint­egy más­fél méter mély, beto­no­zott árok­ba lökte, majd továbbment.

A sér­tet­tet isme­ret­le­nek segí­tet­ték ki az árok­ból, majd a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több­szö­rös bor­da­tö­rést és élet­ve­szé­lyes álla­pot­nak minő­sü­lő tüdő­sé­rü­lést is elszen­ve­dő férfi a köze­li büfé­be ment, ahon­nan men­tőt hív­tak neki.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt azzal, hogy az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Tör­vény­szék az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a fér­fit 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, és 3 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.