Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Segítséget ajánlottak, majd kifosztották – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik két hónap­pal ezelőtt, a Teréz kör­út­nál segít­sé­gü­ket aján­lot­ták egy föl­dön ülő fér­fi­nak, azzal a szán­dék­kal, hogy az ittas­sá­gát kihasz­nál­va, érté­ke­ket sze­rez­ze­nek tőle. A vád­lot­tak a sér­tet­tet fel­se­gí­tet­ték, majd egy köze­li meg­ál­ló­ba kísér­ték, ahol ezután kifosztották.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2023. júli­us 8-án, reg­gel a VI. kerü­let, Teréz kör­úton fel­fi­gyel­tek a jár­dán ülő, ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­re, és elha­tá­roz­ták, hogy meg­pró­bál­nak tőle érté­ke­ket sze­rez­ni. Ezután a sér­tett­hez lép­tek, majd segít­ség­nyúj­tást szín­lel­ve, az egyik vád­lott fel­se­gí­tet­te őt a föld­ről, miköz­ben a társa - érté­ke­ket keres­ve - meg­ta­po­gat­ta a férfi kabát­zse­bét. Ezt köve­tő­en az elkö­ve­tők átkí­sér­ték a sér­tet­tet a zeb­rán, majd a köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló­hoz men­tek, ahol leül­tek úgy, hogy a vád­lot­tak a sér­tet­tet köz­re­fog­ták. Az egyik vád­lott, a sér­tett ittas­sá­gát kihasz­nál­va, kivett a férfi ruhá­já­ból 1000 forin­tot és egy sör­nyi­tót, amit zseb­re tett. Társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta az elkövetést.

A tér­fi­gye­lő szol­gá­lat mun­ka­tár­sai ész­lel­ték és figye­lem­mel kísér­ték a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét, a rövid időn belül hely­szín­re érke­ző jár­őrök pedig elfog­ták őket, amely­nek során meg­ta­lál­ták náluk a sér­tet­től elvett bank­je­gyet és a sörnyitót.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A fel­vé­tel ele­jén a vád­lot­tak össze­be­szé­lé­se lát­ha­tó, majd ezután az egyi­kük fel­se­gí­ti a föld­ről az ittas fér­fit, miköz­ben a társa meg­ta­po­gat­ja a sér­tett kabát­zse­bét. Ezután átkí­sé­rik a sér­tet­tet a zeb­rán, majd leül­nek a meg­ál­ló­ban - ezt köve­tő­en tör­té­nik a kifosztás.