Főoldal » Archív » Sem a kiskutyák, sem a teherautó vételárával nem számolt el

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 46 éves hel­vé­ci­ai fér­fi­val szem­ben, aki díja­zás fejé­ben kis­ku­tyák vevők­höz tör­té­nő leszál­lí­tá­sát, továb­bá teher­au­tó kül­föld­ről tör­té­nő beho­za­ta­lát vál­lal­ta, azon­ban az átvett vétel­ár­ral egyik eset­ben sem szá­molt el meg­bí­zói felé.

A 46 éves hel­vé­ci­ai férfi 2018. ápri­lis 29-én meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel abban, hogy két faj­tisz­ta kis­ku­tyá­ját díja­zás elle­né­ben a kül­föl­di vevők­nek leszál­lít­ja, a kutyá­kért járó össze­sen 2.800,- euró vétel­árat pedig átad­ja meg­bí­zó­ja részé­re. A vád­lott a kutyá­kat való­ban leszál­lí­tot­ta a cseh és a német vevők részé­re, azon­ban a tőlük átvett vétel­árat nem adta át a sér­tett­nek, mert a mint­egy 870 ezer forint­nyi össze­get isme­ret­len célra fordította.

Hason­ló­kép­pen járt el egy másik meg­bí­zó­já­val szem­ben is, aki a vád­lot­tat 2017. május végén azzal bízta meg, hogy az álta­la az inter­ne­ten kivá­lasz­tott teher­au­tót kül­föld­ről behoz­za és levizs­gáz­tat­va átad­ja neki. A vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy más­nap indul Német­or­szág­ba, ezért kérte, hogy a kivá­lasz­tott teher­gép­ko­csi 5.600,- eurós vétel­árát a sér­tett utal­ja át a bank­szám­lá­já­ra. Ezt a gya­nút­lan meg­bí­zó meg is tette. A vád­lott a bank­szám­lá­ján jóvá­írt 1.736.000,- Ft-ot még ugyan­ezen a napon fel­vet­te, majd a sér­tet­tet arról tájé­koz­tat­ta, hogy a kisze­melt autót már más­nak elad­ták. Ami­kor pedig a sér­tett a teher­au­tó vétel­árát vissza­kér­te, a vád­lott valót­la­nul arra hivat­ko­zott, hogy az adó­hi­va­tal inkasszóz­ta a szám­lá­ját, ezért nem tudja vissza­fi­zet­ni az össze­get. Való­já­ban a vád­lott a sér­tett által átutalt vétel­árat elköl­töt­te. A sér­tett­nek oko­zott kár­ból a vád­lott utóbb, két rész­let­ben össze­sen 400 ezer forin­tot meg­té­rí­tett, a fenn­ma­ra­dó mint­egy 1,3 mil­lió forint kárra a sér­tett pol­gá­ri jogi igényt jelen­tett be.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség két­rend­be­li sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.