Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi fellebbezés a hajléktalanokat brutálisan bántalmazó férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki egy nőnek és egy fér­fi­nak élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a sér­tet­tek egy elha­nya­golt ajkai pin­ce­épü­let­ben lak­tak, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. A vád­lott koráb­ban is több­ször bán­tal­maz­ta „lakó­tár­sa­it”. 2020 ápri­li­sá­ban is rájuk támadt, mivel a közö­sen vásá­rolt bort meg­it­ták. A fér­fit egy balta élé­vel két­szer fejbe vágta, ami több­szö­rös koponyacsont-törést ered­mé­nye­zett, gya­kor­la­ti­lag az arcá­nak jobb olda­lát össze­zúz­ta. Ezután ütöt­te, rúgta és ezzel soro­za­tos bor­da­tö­rést is oko­zott neki. A nőt is ütle­gel­te, meg­rug­dos­ta, nagy erő­vel a fejé­re tapo­sott.

Egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a nő és a férfi éle­tét az idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A Győri Íté­lő­táb­la 2022. május 5-én kihir­de­tett íté­le­te a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve, a férfi bün­te­té­sét súlyo­sí­tot­ta, annak tar­ta­mát 15 évre fel­emel­te.