Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a bűnt pártoló nő ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a nőnek a bün­te­té­sét, aki segí­tett élet­tár­sá­nak egy holt­test eltüntetésében.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a sér­tett Tata­bá­nya kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó lakó­he­lyét újí­tot­ta fel. Az idős férfi nem volt meg­elé­ged­ve a mun­ká­val, ezért sér­te­get­te, szid­ta a fér­fit. Ő erre dühös lett, nagy erő­vel két­szer meg­ütöt­te a mun­ka­adó­ját, aki a föld­re zuhant. A sér­tett meg­fe­nye­get­te a táma­dó­ját, hogy hívja a rend­őr­sé­get, ekkor a férfi egy rozs­dás szög­vas­sal két­szer meg­ütöt­te a sér­tett tar­kó­ját. Az áldo­zat a hely­szí­nen azon­nal meg­halt. Olyan súlyo­sak vol­tak a sérü­lé­sei, hogy éle­tét nem lehe­tett volna megmenteni.

A férfi ezután tele­fo­non oda­hív­ta élet­tár­sát, fel­mos­ták a vér­tó­csát, átku­tat­ták a sér­tett ruhá­za­tát, gép­ko­csi­ját. A férfi két mobil­te­le­font és több száz­ezer forin­tot talált a sér­tett­nél, amit magá­hoz vett. Ezt köve­tő­en az élet­tár­sak a holt­test­re zsá­kot húz­tak, s gép­ko­csi­val a sér­tett egyik tanyá­já­ra szál­lí­tot­ták. Ott sze­mét­gö­dör­be dob­ták a tes­tet, a férfi gáz­olaj­jal meg­lo­csol­ta, fel­gyúj­tot­ta, végül föl­det lapá­tolt rá.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt 15 év bör­tön­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vele szem­ben 260.000 forint vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A nőt bűn­pár­to­lás bűn­tet­te miatt 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Győri Íté­lő­táb­la a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett. A férfi bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta, a nő bün­te­té­sét 10 hónap­ra súlyosította.