Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány a kábítószerrel kereskedő társaság ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a másod­fo­kú bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a nő és a négy férfi büntetését.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az egyik férfi kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te. A büntetés-végrehajtási inté­zet­ből egy ille­gá­li­san tar­tott tele­fo­non fel­hív­ta a fele­sé­gét, hogy foly­tas­sa a koráb­bi tevé­keny­sé­gét. A nő ezt köve­tő­en 2019 júli­u­sá­ban az egyik fér­fi­tól kábí­tó­szert vásá­rolt, majd azt egy másik fér­fi­nak értékesítette.

Ezek után a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben tar­tóz­ko­dó férfi a fenti tele­fo­non a kábí­tó­szert meg­vá­sár­ló fér­fi­val vette fel a kap­cso­la­tot, s meg­ál­la­pod­tak, hogy a fele­sé­gé­től ismét dro­got vásá­rol. Az ügy­let­re Kis­bé­ren 2019. augusz­tus 28-án került sor, abban köz­re­mű­kö­dött ötö­dik tár­suk is. Ekkor elfog­ták őket.

Az érté­ke­sí­tett, illet­ve az érté­ke­sí­tés­re szánt kábí­tó­szer mennyi­sé­ge tíz­sze­re­sen meg­ha­lad­ja azt a mennyi­sé­get, ami fölött leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűncselekmény.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék vala­mennyi­ük bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, és ezért a vád­lot­ta­kat – cse­lek­mé­nye­ik súlyos­sá­gá­hoz mér­ten – 3 és 7 év közöt­ti sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Töb­bük­kel szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el, össze­sen 1.856.000 forintra.

A Győri Íté­lő­táb­la az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ér­tett. A kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dot­tak, komoly veszélyt jelen­te­nek a tár­sa­da­lom tag­ja­i­ra. A bün­te­té­se­ket súlyo­sí­tot­ta: 5 év és 11 év közöt­ti fegy­ház­bün­te­té­se­ket sza­bott ki.