Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány az 5 éves kislányáról pornográf képeket készítő anya és a képeket megszerző férfiak ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság az anya bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta, a fér­fi­ak bün­te­té­sét súlyosította.

Jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a szel­le­mi fogya­té­kos gyer­mek, az édes­any­já­val, a nagy­ma­má­já­val és a nagy­báty­já­val egy Komárom-Esztergom megyei köz­ség­ben élt. Az édes­anya 2019 ápri­li­sá­ban meg­is­mer­ke­dett egy fér­fi­val. A fér­fi­nak fele­sé­ge és 2 gyer­me­ke volt, amit taga­dott a nő előtt. Köz­tük intim kap­cso­lat ala­kult ki. A férfi rávet­te a nőt, hogy a kis­lá­nyát sze­mé­rem­sér­tő módon lefény­ké­pez­ze, vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen. Az édes­anya az erről készült kép- és vide­ó­fel­vé­te­le­ket (198 darab) a fér­fi­nak megküldte.

A férfi a mobil­te­le­fon­ján eze­ken kívül is, az inter­net­ről letöl­tött, gyer­mek­lá­nyok­ról készült, több mint 500 por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt. Azok egy részét a kis­lány édes­any­já­nak is megküldte.

A nő 2019 júli­u­sá­ban meg­is­mer­ke­dett egy másik, szin­tén nős és gye­re­kes fér­fi­val, vele is intim kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki. A nő a férfi kéré­sé­re a kis­lá­nyá­ról készí­tett sze­mé­rem­sér­tő képe­ket neki is továbbította.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a nőt foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, több­rend­be­li gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az egyik fér­fit fel­buj­tó­ként, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, több­rend­be­li, rész­ben fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 11 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik fér­fit fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt, vissza­eső­ként, 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Mind­hár­mu­kat hatá­ro­zott időre eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi. A nő szü­lői fel­ügye­le­ti jogát megszüntette.

Az íté­let ellen az ügyész által a fér­fi­ak vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tás, a nő és védő­je által eny­hí­tés, a fér­fi­ak és védő­ik által fel­men­tés, eny­hí­tés érde­ké­ben beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek miatt az eljá­rás másod­fo­kon folytatódott.

Az íté­lő­táb­la – az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve – a nő bün­te­té­sét hely­ben­hagy­ta, a fér­fi­a­kat vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét vég­zik. A vissza­eső férfi bün­te­té­se­it, figye­lem­mel a bűn­cse­lek­mény nagy tár­gyi súlyá­ra, 3-3 évre súlyosította.