Főoldal » Hírek » Sikeres ügyészi indítvány az embercsempésző bűnbanda ügyében -a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta a bűn­szer­ve­zet néhány tag­já­nak a bün­te­té­sét, akik a jog­sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel Magyar­or­szág­ra érke­ző mig­rán­so­kat továbbszállították.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az iraki állam­pol­gár­sá­gú férfi 2015. évben hozta létre, majd irá­nyí­tot­ta az ember­csem­pé­szés­sel fog­lal­ko­zó szer­ve­ze­tet. Tagja volt még hat magyar, egy egyip­to­mi és egy szír állam­pol­gár­sá­gú férfi, vala­mint továb­bi isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek. A bűn­szer­ve­zet tag­jai a bics­kei és a vámos­sza­ba­di mene­kült­tá­bo­rok­ból egy buda­pes­ti hotel­be, onnan pedig nyugat-európai orszá­gok­ba szál­lí­tot­ták a mig­rán­so­kat. A bűn­szer­ve­zet 2016 máju­sá­ig foly­tat­ta ezt a tevé­keny­sé­get, pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó számú sze­mélyt jut­ta­tott ki ille­gá­li­san az országból.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it foly­ta­tó­la­go­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt külön­bö­ző tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, velük szem­ben a gaz­da­go­dá­suk ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­delt el. Az egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú fér­fit 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A tör­vény értel­mé­ben, aki a bűn­cse­lek­ményt bűn­szer­ve­zet­ben köve­ti el, a sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész vala­mennyi­ük vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tá­sért, a fér­fi­ak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbeztek. 

A Győri Íté­lő­táb­la 2023. janu­ár 25-én kihir­de­tett íté­le­té­ben az iraki férfi 11 év fegy­ház­bün­te­té­sét 15 évre súlyo­sí­tot­ta, és 10 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. A bűn­szer­ve­zet továb­bi két tagja fegy­ház­bün­te­té­sé­nek 6 éves tar­ta­mát 8 év 6 hónap­ra, 4 éves tar­ta­mát 4 év 6 hónap­ra fel­emel­te. A szír állam­pol­gár­sá­gú férfi bün­te­té­sét akként súlyo­sí­tot­ta, hogy kiuta­sí­tot­ta őt Magyar­or­szág területéről.