Főoldal » Hírek » Sikerre vezetett az ügyészi indítvány az ún. Prisztás-gyilkosság perújítási eljárásában

Az alap­ügy­ben eljá­ró bíró­sá­gok az első rendű vád­lot­tat fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt jog­erő­sen 15 évi, a másod rendű vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­ért 15 évi, míg a har­mad rendű vád­lot­tat bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ért 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélték.

Az un. Prisztás-gyilkosság bűn­ügyé­ben hozott jog­erős íté­let ellen azért ren­del­ték el a per­újí­tást mind­há­rom ter­helt­re, mert a bér­gyil­kos­ként ismert­té vált Jozef Rohac olyan tar­tal­mú val­lo­mást tett, amely sze­rint az ember­ölést ő maga követ­te el megbízatásra.

A per­újí­tá­si eljá­rás során a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. feb­ru­ár 14-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a per­újí­tást a másod rendű ter­helt tekin­te­té­ben ala­pos­nak talál­ta, ezért vele szem­ben a jog­erős ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hatá­lyon kívül helyez­te és őt fel­men­tet­te, míg a másik két ter­helt tekin­te­té­ben a per­újí­tást elutasította.

Ezen első­fo­kú íté­let ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség másod rendű ter­helt ter­hé­re, a per­újí­tás eluta­sí­tá­sa végett, míg az első és másod rendű ter­helt és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, a fel­men­tett tet­tes tekin­te­té­ben a per­újí­tás eluta­sí­tá­sát, míg a részes­ként elma­rasz­talt ter­hel­tek­nél az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a másod­fo­kú bíróságnál.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a 2021. feb­ru­ár 16-án kihir­de­tett íté­le­té­vel az első­fo­kú íté­le­tet másod rendű ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban meg­vál­toz­tat­ta, és az ő tekin­te­té­ben is eluta­sí­tot­ta a per­újí­tást. A fel­lebb­vi­te­li bíró­ság egyet­ér­tett azzal az ügyé­szi állás­pont­tal, hogy az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zat­lan, mivel irat­el­le­nes és téves tény­be­li követ­kez­te­té­se­ket tar­tal­maz. Egyet­ér­tett továb­bá azzal, hogy Jozef Rohac val­lo­má­sa olyan ellent­mon­dá­so­kat tar­tal­maz, amely miatt nem volt alkal­mas arra, hogy az alap­ügy­ben eljá­ró bíró­sá­gok bizo­nyí­ték mér­le­ge­lő tevé­keny­sé­ge ered­mé­nyét meg­in­gas­sa és éssze­rű kételyt ébresszen a ter­hel­tek bűnös­sé­ge iránt. Nem tar­tot­ta elfo­gad­ha­tó­nak azt az bírói bizo­nyí­ték érté­ke­lést, amely sze­rint Jozef Rohac val­lo­má­sa a tet­tes sze­mé­lyét ille­tő­en elfo­gad­ha­tó, míg a része­sek tekin­te­té­ben nem.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­ra tekin­tet­tel mind­há­rom ter­helt­nél hatály­ban maradt a jog­erős marasztalás.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak:
https://ugyeszseg.hu/a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-a-perujitas-elutasitasat-inditvanyozza-az-un-prisztas-ugyben-felmentett-tettes-kapcsan/

https://ugyeszseg.hu/nem-az-ugyeszseg-hanem-avedelem-kezdemenyezte-a-perujitast-a-prisztas-ugyben/