Főoldal » Archív » Sírokat tettek tönkre a budakalászi temetőben - FOTÓKKAL

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­em­ber­rel szem­ben, akik sír­em­lé­ke­ket dön­töt­tek le a buda­ka­lá­szi temetőben.

A bűn­ügy vád­lott­jai, két fia­tal­em­ber 2017 júni­u­sá­ban, egyik este a HÉV Budakalász-Lenfonó állo­má­sán talál­koz­tak, velük volt egy gyer­mek­ko­rú isme­rő­sük. Egyi­kük ötle­te nyo­mán a szerb orto­dox teme­tő­be men­tek. A teme­tőt kerí­tés vette körbe, de nem volt lezár­va. Az elkö­ve­tők az este, és az éjsza­ka alatt a teme­tő külön­bö­ző része­in 15 sírt ron­gál­tak meg, a sír­em­lé­kek fej­fá­it ledön­töt­ték, így a fed­la­pok, virág­tar­tók össze­tör­tek. A fia­ta­lok a sír­em­lé­kek­ben 30.000- 200.000 forin­tig ter­je­dő összeg­ben okoz­tak kárt.

A vád­lot­tak a teme­tő­ben fel­ál­lí­tott kőke­resz­tet elfor­dí­tot­ták, a keresz­tet díszí­tő tűz­zo­mán­co­zott ikont letör­ték, mellyel 120.000,- forint kárt okoztak

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Szent­end­rei Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. A vád­lot­tak gyer­mek­ko­rú tár­sá­val szem­ben az ügyész­ség meg­szün­tet­te az eljárást.