Főoldal » Archív » Sniccerrel vágta el a sértett torkát – a Fővárosi Főügyészség tényleges életfogytiglani fegyházbüntetést indítványoz a vádiratában

Beszél­ge­tő­tár­sá­ra támadt rá hir­te­len, és kegyet­len módon meg­öl­te; a Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat és tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lést indítványozott.

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi 2019. ápri­lis 20-án, az esti órák­ban a XX. kerü­let, Határ út mel­let­ti füves terü­le­ten sétált alkal­mi isme­rő­sé­vel - az 51 éves - fér­fi­val és beszél­get­tek, majd isme­ret­len okból rátá­madt, és hosszabb időn keresz­tül bán­tal­maz­ta. A bán­tal­ma­zás végén a táma­dó elő­vett egy tapé­ta­vá­gó kést, és elvág­ta a sér­tett nya­kát, amely követ­kez­té­ben az idő­sebb férfi éle­tét vesz­tet­te. A cse­lek­ményt ész­lel­te egy sze­mély, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, így a fia­ta­labb fér­fit per­ce­ken belül elfogták.

A vád­irat­nak tár­gya még az is, hogy a vád­lott a fenti cse­lek­mény nap­ján egy másik fér­fi­val is vere­ke­dett egy XXIII. kerü­le­ti hajléktalanszállón.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség - az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső - ter­helt ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat, és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.