Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Sodrófával ütötte lakótársát az ittas nő Kaposváron

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azzal a kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki dühé­ben sod­ró­fá­já­val ütle­gel­te a sértettet.

A közép­ko­rú vád­lott és az idő­sebb asszony évek óta együtt lak­tak egy közös bejá­ra­tú, de két külön lak­rész­ből álló bér­le­mény­ben. Sok­szor vesze­ked­tek, a sér­tett ugyan­is több­ször kifo­gá­sol­ta, hogy a vád­lott gyak­ran része­gen megy haza.

A vád­lott 2018 júli­u­sá­ban ismét itta­san állí­tott be, amit a kony­há­já­ban főző asszony ész­lelt. A sér­tett kér­dő­re vonta a vád­lot­tat, hogy az álta­la össze­tört vöd­rét mikor pótol­ja, ezért szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük. A szó­vál­tás során a vád­lott a sér­tett kezé­ből kikap­ta az étel készí­té­sé­hez hasz­nált sod­ró­fá­ját, majd azzal köze­pes erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett hom­lo­kát. Az asszony az ütés­től a cement­lap­ra esett, ahol a vád­lott szit­ko­zód­va a sod­ró­fá­val tovább ütlegelte.

A sér­tett­nek a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló bevér­zés­sel és zúzó­dás­sal járó sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban a sérü­lé­sek jel­le­gé­re figye­lem­mel súlyo­sabb sérü­lés is kelet­kez­he­tett volna.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban - a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 8 hóna­pi bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re felfüggesztette.