Főoldal » Archív » Sógora irataival ment szemészhez – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy mohá­csi férfi ellen, aki az orvo­si ellá­tá­sa során sógo­ra TAJ-kártyáját és lak­cím­kár­tyá­ját hasz­nál­ta fel.

A férfi 2016. októ­be­ré­ben súlyos szem­prob­lé­má­val jelent­ke­zett a pécsi kli­ni­kán, azon­ban Magyar­or­szá­gon egész­ség­biz­to­sí­tás­sal nem ren­del­ke­zett, ezért az ellá­tá­si jogo­sult­sá­gát úgy pró­bál­ta iga­zol­ni, hogy az őt vizs­gá­ló orvos­nak a sógo­ra ira­ta­it adta át.

Az ellá­tás során kide­rült, hogy a férfi szeme nagyon rossz álla­pot­ban van, és továb­bi beavat­ko­zá­sok, vizs­gá­la­tok szük­sé­ge­sek. Ami­kor ezt az orvos közöl­te a beteg­gel, ő beis­mer­te, hogy nem a saját ada­ta­it adta meg, hanem a sógo­rá­ét.

A férfi tehát más nevé­re szóló köz­ok­ira­to­kat hasz­nált fel, ezért a cse­lek­mé­nye közokirat-hamisításnak minő­sül, amit a tör­vény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get.