Főoldal » Archív » Sokba került a pénzváltás

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 52 éves kerek­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki nem szólt a pénz­vál­tó pénz­tá­ro­sá­nak, hogy az álta­la bevál­tott 152,- euro helyett téve­dés­ből 1502,- euro­nak meg­fe­le­lő forint­össze­get fize­tett ki neki.

Az 52 éves kerek­egy­há­zi férfi 2018. augusz­tus 22-én dél­után az egyik kecs­ke­mé­ti pénz­vál­tó­ban 152,- eurot adott át az ott dol­go­zó alkal­ma­zott­nak azzal, hogy azt forint­ra vált­sa. A 152,- euró azna­pi árfo­lya­mon mint­egy 44 ezer forint­nak felelt meg.

A nő figyel­met­len­ség­ből 152,- euro helyett 1502,- eurot ütött be a pénz­vál­tás­hoz hasz­nált gépbe, majd a gép által jel­zett össze­get, össze­sen 480.000,- Ft-ot szá­molt le. Mielőtt azon­ban átad­ta volna a fér­fi­nek, tájé­koz­tat­ta őt arról, hogy az összeg nagy­sá­ga miatt a sze­mé­lyi ada­ta­it rög­zí­te­nie kell. A nő az okmá­nyok szken­ne­lé­se után a 480.000,- Ft-ot átad­ta a fér­fi­nek. A kifi­ze­tett forint­összeg több mint tíz­sze­re­se volt a tény­le­ge­sen bevál­tott euró után jogo­san járó összeg­nek. A csaló férfi a nő téve­dé­sét nem fedte fel, hanem azt kihasz­nál­va a jog­ta­la­nul kapott pénzt eltet­te, majd távo­zott. A pénz­vál­tó cég kárát a figyel­met­len alkal­ma­zott fize­ti jelen­leg.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.