Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Sörösüveggel és ököllel ütötték egymást -videóval- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a két fér­fit, akik össze­ve­re­ked­tek a helyi kocs­ma előtt.

Az egész­sé­gi álla­po­ta miatt nagyobb távol­sá­gok meg­té­te­lé­re kizá­ró­lag kere­kes­szék segít­sé­gé­vel képes hat­va­nas éve­i­ben járó férfi a vád sze­rint 2022 szep­tem­be­ré­ben egy ven­dég­lá­tó­hely előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a másik vád­lot­tal, ezért őt a rok­kant­ko­csi ülé­sé­ből egy pil­la­nat­ra fel­áll­va a nála lévő sörös­üveg­gel a fején meg­ütöt­te.

Ezt a másik férfi sem hagy­ta válasz nél­kül, előbb ököl­lel meg­ütöt­te, majd kirán­tot­ta hara­go­sát a kere­kes­szék­ből, amely­nek követ­kez­té­ben mind­ket­ten a föld­re estek. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a moz­gás­kor­lá­to­zott vád­lott nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, egész­sé­gi álla­po­tá­ra tekin­tet­tel azon­ban a táma­dó­já­nak minő­sí­tett testi sér­tés miatt kel­lett felel­nie.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság a 2022. novem­ber 29-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­ta­kat, és a moz­gás­kor­lá­to­zott fér­fi­val szem­ben 1 év 6 hónap, míg a másik vád­lot­tal szem­ben 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, a bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sát azon­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.