Főoldal » Archív » Sorozatban bűncselekményeket elkövető férfi elfogása Sopronban

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 19 éves fér­fi­nak, akik 2019 szep­tem­be­re és 2020 már­ci­usa között leg­alább nyolc bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben isko­la­tár­sa tele­fon­ját akar­ta elven­ni, amit azon­ban a sér­tett meg­aka­dá­lyo­zott, ezért az elkö­ve­tő ide­ges lett, meg­fe­nye­get­te a sér­tett, és a nap folya­mán egy kés­sel a kere­sé­sé­re indult, miköz­ben isme­rő­se­i­nek azt mond­ta, hogy meg fogja késel­ni a sértettet.

Az elkö­ve­tő 2020 janu­ár­já­ban egy helyi jára­tú buszon fog­dos­ni kezdett egy fia­tal höl­gyet, és a nemi szer­vét muto­gat­ta neki.

2020 janu­ár és már­ci­us között a férfi több alka­lom­mal pró­bált meg külön­bö­ző áru­há­zak­ból éle­lem­i­szert és ruha­neműt lopni, jel­lem­ző­en pár ezer forint érték­ben. Az elkö­ve­tő az után is foly­tat­ta a cse­lek­mé­nye­ket, hogy janu­ár­ban már kihall­gat­ta a rend­őr­ség gyanúsítottként.

Az elkö­ve­tőt zak­la­tás minő­sí­tett esete, sze­mé­rem­sér­tés és üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sítja a hatóság.

A rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a szö­kés, elrej­tő­zés, és a bűn­is­mét­lés veszé­lye indo­kol­ja. A terhére rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le, a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fog a mai napon dönteni.