Főoldal » Hírek » Sorozatbetörő letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki nyolc hóna­pon keresz­tül tört be ugyan­azon tele­pü­lé­sen több házba is.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. novem­ber köze­pe és 2020. júni­us köze­pe közöt­ti idő­szak­ban külön­bö­ző jász­ka­ra­je­női ingat­la­nok­ba ment be azért, hogy onnan érté­ke­ket lop­jon el.

A nyo­mo­zó ható­ság hat rend­be­li lopás miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a fér­fit.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­né az eljá­rást, illet­ve vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.