Főoldal » Archív » Sorozatbetörőkkel szemben emelt vádat az ügyészség – VIDEÓVAL

A két férfi buda­pes­ti bel­vá­ro­si laká­sok­ba tört be, álta­lá­ban nap­köz­ben, ami­kor a lakók nem vol­tak otthon. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2016 janu­ár­já­ban álla­pod­tak meg abban, hogy úgy jut­nak tar­tó­san anya­gi haszon­hoz, hogy rend­sze­re­sen, külön­bö­ző buda­pes­ti ingat­la­nok­ba tör­nek be, és onnan érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el.

Ennek meg­fe­le­lő­en, a vád­lot­tak 2016 janu­ár­ja és 2016 novem­be­re között a vád sze­rint össze­sen 15 bel­vá­ro­si ingat­lan­ba tör­tek be, vagy pró­bál­tak betör­ni - volt olyan, hogy egy nap alatt három külön­bö­ző hely­re. A bűn­cse­lek­mé­nye­ket jel­lem­ző­en az V., és a XIII. kerü­let­ben követ­ték el.

A ter­hel­tek mód­sze­re az volt, hogy jel­lem­ző­en reg­gel, vagy a nap­pa­li órák­ban jelen­tek meg a kisze­melt ingat­lan­nál, majd egyi­kük annak ajta­ját, vagy abla­kát betör­te, illet­ve befe­szí­tet­te, majd érté­ke­ket keres­ve átku­tat­ta az ingat­lant. A másik vád­lott mind­eköz­ben a lakás előtt figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta társa cselekményét.

A vád­lot­tak jel­lem­ző­en arany éksze­re­ket, lap­to­pot, kar­órát, kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.  A sér­tet­tek­nek oko­zott kár össze­sen a 10 mil­lió forin­tot is meghaladta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság V. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által még az eljá­rás koráb­bi sza­ka­szá­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/betoresre-szakosodtak-videoval-0