Főoldal » Hírek » Sorozatbetörővel szembeni vádemelés Debrecenben – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye-rendőrségi videókkal és fotókkal

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 22 lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rán Deb­re­cen­ben több hely­szín­ről vitt el kész­pénzt és értéktárgyakat.

A 24 éves haj­dú­had­há­zi férfi 2020 júli­u­sa és szep­tem­ber eleje között Deb­re­cen külön­bö­ző bel­vá­ros­hoz köze­li 16 hely­szí­nen az éjsza­kai órák­ban betört külön­bö­ző üzlet­he­lyi­sé­gek­be, cuk­rász­dá­ba, fagy­lal­to­zó­ba és garázs­ba, majd onnan külön­bö­ző össze­gű kész­pénzt és kerék­pá­ro­kat lopott, az utób­bi­a­kat később elad­ta. A sér­tet­tek nagy része a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A vád­lot­tat a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2020. szep­tem­ber ele­jén őri­zet­be vette, azt köve­tő­en pedig a járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te letartóztatását.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és továb­bi több rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a férfi elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett vide­ó­fel­vé­tel, ille­tő­leg a hely­szí­ne­lé­sek során rög­zí­tett fény­ké­pek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.