Főoldal » Hírek » Sörrel szállt fel, majd megrúgta a buszsofőrt – letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szom­bat reg­gel keve­re­dett nézet­el­té­rés­be egy buszvezetővel.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a bará­ta­i­val 2021. augusz­tus 14. nap­ján, reg­gel 9 óra­kor szállt fel az egyik helyi jára­tos busz­ra Sze­ge­den. A gya­nú­sí­tott kezé­ben sör, míg a barát­ja kezé­ben üdítő volt, ezért a busz­so­főr közöl­te velük, hogy nem marad­hat­nak a jár­mű­vön. A férfi barát­ja ekkor a sofőrt szid­ta, és szét­lo­csol­ta az üdí­tőt a pad­lón, majd leszáll­tak a busz­ról. A busz­so­főr szin­tén leszállt, és kér­dő­re akar­ta vonni őket, mely­re vála­szul a gya­nú­sí­tott com­bon rúgta. A sér­tett ezt köve­tő­en vissza­szállt, érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, miköz­ben a gya­nú­sí­tot­tat egy utas tar­tot­ta vissza.

A járá­si ügyész­ség a busz­so­főr, mint köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. A gya­nú­sí­tott ugyan­is több alka­lom­mal állt bíró­ság előtt és a cse­lek­mé­nyét is vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett, hason­ló jel­le­gű cse­lek­mény miatt kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, a gya­nú­sí­tott és védő­je azzal szem­ben a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.