Főoldal » Hírek » Sötétedés után teperte le a hazafelé tartó nőt a kompolti rabló- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy haza­fe­lé tartó magá­nyos nőt táma­dott meg az utcán az a 24 éves férfi, aki ellen a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség emelt vádat nemrégiben.

A 42 éves sér­tett 2021. már­ci­us 9-én este mun­ká­ból tar­tott haza­fe­lé Komp­ol­ton, ami­kor az utcán leszó­lí­tot­ta őt a vád­lott azzal az ürüggyel, hogy ciga­ret­tát kért tőle. Az asszony közöl­te vele, hogy nincs ciga­ret­tá­ja, ezért hátat for­dí­tott a fér­fi­nak és tovább indult. A vád­lott – aki csak erre várt – ekkor kar­já­val átkul­csol­ta a nő nya­kát, lerán­tot­ta őt a föld­re, rátér­delt, majd azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem adja át min­den pén­zét, akkor meg fogja ölni. Pénzt ugyan nem kapott, de fizi­kai erő­szak­kal így is le tudta tépni a sér­tett két váll­ra akasz­tott hátizsákját.

A táma­dás alatt a nő pró­bált véde­kez­ni, a föl­dön fekve elő­vett a kabát­ja zse­bé­ből egy ott sza­bá­lyo­san tar­tott, zseb­lám­pá­val egy­be­épí­tett gáz­szó­ró palac­kot, de szo­rult hely­ze­té­ben azon nem a szó­ró­fe­jet nyom­ta meg, hanem az égőt kap­csol­ta fel. A rab­lás így ered­ménnyel járt, az elkö­ve­tő a magá­hoz vett háti­zsák­kal el tudott futni a helyszínről.

A zsák­ban a férfi – ira­tok, némi kész­pénz és egyéb apró tár­gyak mel­lett – egy mobil­te­le­font is talált, melyet nem sok­kal később negyed­á­ron meg­vé­tel­re kínált egy isme­rő­sé­nek. A vevő fel­is­mer­te a hely­ze­tet, így csu­pán azért vette meg a készü­lé­ket, hogy azt nyom­ban bevi­gye a rend­őr­ség­re. Ezután a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték, majd őt a bíró­ság – ügyé­szi indít­vány­ra – letartóztatta.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség a rab­lás bűn­tet­te mel­lett köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel, és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben – beis­me­ré­se ese­tén – főbün­te­té­sül 4 év idő­tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.