Főoldal » Archív » Sparheltba dugta a motorbenzint, kigyulladt - vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy har­minc­nyolc éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge és gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott egy bor­so­di falu­ban négy szo­bá­val és kony­há­val ren­del­ke­ző csa­lá­di ház­ban lakik fele­sé­gé­vel és nyolc gyermekével.

A tulaj­do­ná­ban van egy moto­ros rotá­ci­ós kapa, amely­be 2018 augusz­tu­sá­ban motor­ola­jat is tar­tal­ma­zó motor­ben­zint vásá­rolt két darab műanyag fla­kon­ban. Az össze­sen három liter­nyi folya­dé­kot azért, hogy a kisebb gyer­me­kei ne talál­ják meg, a kony­há­ban lévő és a nyári idő­szak­ban álta­luk nem hasz­nált spar­helt sütő részé­be dugta el, azon­ban erről nem szólt fele­sé­gé­nek, és később maga is elfelejtette.

A vád­lott fele­sé­ge még ugyan­eb­ben a hónap­ban ebé­det főzött a kony­há­ban a gáz­tűz­he­lyen, azon­ban a palack­ból kifo­gyott a gáz, és mivel hét­vé­gén a falu­ban nem lehe­tett palac­kot cse­rél­ni, a spar­helt­ba gyúj­tott be és így foly­tat­ta tovább a főzést.

A kony­há­ban ekkor az asszony és két lány gyer­me­ke, vala­mint a szom­széd­asszony tartózkodtak.

A fel­me­le­ge­dő sütő­ben a fla­ko­nok össze­zsu­go­rod­tak, kilyu­kad­tak, és a kifolyt ben­zin­gőz meg­gyul­ladt. A fel­csa­pó lán­gok­tól a vád­lott fele­sé­ge köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő másod-, és har­mad­fo­kú égési sérü­lé­se­ket, míg két lánya első-, illet­ve másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it azért nem látta előre, mert a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmulasztotta.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény öt évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van és a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.