Főoldal » Archív » Speciálisan lopásra kialakított táskát használtak az élettársak

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 35 éves fér­fi­val, és a sza­bad­lá­bon lévő 34 éves élet­tár­sá­val szem­ben, akik par­fü­mök lopá­sá­ra szakosodtak.

A férfi és a párja ren­del­ke­zett egy spe­ci­á­li­san kiala­kí­tott, több­ré­te­gű alu­fó­li­á­val bélelt váll­tás­ká­val, ame­lyet a lopá­sok elkö­ve­té­sé­hez hasz­nál­tak azért, hogy az eltu­laj­do­ní­tott ter­mé­kek áru­vé­del­mi esz­kö­zei a kijá­rat­nál ne csipogjanak.

A férfi és a nő 2017. janu­ár és júni­us között esz­ter­go­mi, gödöl­lői, békés­csa­bai, illet­ve buda­ke­szi dro­gé­ri­ák­ból lopott par­fü­mö­ket úgy, hogy azo­kat a tás­ká­juk­ba rej­tet­ték, majd fize­tés nél­kül távoztak.

A pár össze­sen 66 darab par­fü­möt tulaj­do­ní­tott el, 1.886.945 forint értékben.

Az elkö­te­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.