Főoldal » Statisztikai adatok » Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Közérdekvédelmi (törvényességi felügyeleti és magánjogi) szakterület
Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Közérdekvédelmi (törvényességi felügyeleti és magánjogi) szakterület

Az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gon kívü­li ún. köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­gé­nek alap­ve­tő sza­bá­lya­it az ügyész­ség­ről szóló 2011.évi CLXIII. tör­vény (Ütv.) hatá­roz­za meg: az ügyész­ség a köz­ér­dek védel­me érde­ké­ben köz­re­mű­kö­dik annak biz­to­sí­tá­sá­ban, hogy min­den­ki betart­sa a tör­vé­nye­ket. Az ügyész jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén – tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­tek­ben és módon – fel­lép a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben. Az ügyész köz­ér­dek­vé­del­mi hatás­kö­re­it első­sor­ban bíró­sá­gi peres és nem­pe­res eljá­rá­sok meg­in­dí­tá­sá­val (per­in­dí­tá­si jog), ható­sá­gi eljá­rá­sok kez­de­mé­nye­zé­sé­vel és jog­or­vos­lat elő­ter­jesz­té­sé­vel gya­ko­rol­ja, ame­lye­ket együt­te­sen az Ütv. fel­lé­pés­ként hatá­roz meg.

Az ügyé­szi tevé­keny­ség köz­ér­dek­vé­del­mi sta­tisz­ti­kai ada­ta­it a kiad­vány­ban sze­rep­lő táb­lák eljá­rá­si szin­ten­ként (megyei/fővárosi főügyész­sé­gek, fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek és Leg­főbb Ügyész­ség) mutat­ják be. A táb­lák tago­lá­sa illesz­ke­dik az ügyé­szi szer­vek – a bíró­sá­gok ille­té­kes­sé­gi terü­le­te által meg­ha­tá­ro­zott – hori­zon­tá­lis és a fel­adat­el­osz­tás ver­ti­ká­li­san is tagolt szint­je­i­hez. A kiad­vány­ban a vonat­ko­zó év sta­tisz­ti­kai ada­tai mel­lett vissza­te­kin­tő ada­tok is talál­ha­tók.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő októ­ber