Főoldal » Archív » Súlyos bűncselekményeket követett el a nevelőotthonban

Rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mények miatt emelt vádat a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azzal a 16 éves fia­tal­lal szem­ben, aki a Somogy megyé­ben lévő inté­zet­ben rend­sze­re­sen köve­tett el sze­mély elle­ni erő­sza­kos és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott – akit koráb­ban a bíró­ság már pró­bá­ra bocsá­tott – 2018-ban, majd 2019-ben össze­sen 11 rend­be­li bűn­cse­lek­ményt való­sí­tott meg, így alvó társa mel­lől emelt el 36.000 forint érték­ben étke­zé­si utal­vá­nyo­kat, illet­ve egy másik fiú már­kás ruhá­it lopta el több­ször is össze­sen 52.300 forint értékben.

Volt olyan sér­tett, akinek durva bán­tal­ma­zá­sát a fia­tal­ko­rú vád­lott a neve­lő rend­re utasítá­sa elle­né­re tovább foly­tat­ta, de elő­for­dult az is, hogy az inté­zet­ben nevel­ke­dő gye­re­kek­től erő­szak­kal sze­rez­te meg ciga­ret­tá­ju­kat, zseb­pén­zü­ket, vala­ki­vel a koráb­ban tőle erő­szak­kal elvett e-cigarettáját vásá­rol­tat­ta vissza.

A vád­lott rend­sze­re­sen megaláz­ta gyen­gébb és kiszol­gál­ta­tott tár­sa­it, az egyik eny­hén fogya­té­kos fiú szá­já­ba köpött, majd meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy a sér­tett kimen­jen a szo­bá­ból, mert lec­kéz­te­té­sét még nem fejez­te be. 

Az ügyész­ség – amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri – 3 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és 3 év köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.