Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyos büntetés várhat a debreceni rabló párosra – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ég rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azok­kal a vád­lot­tak­kal szem­ben, akik közös ita­lo­zás köz­ben rabol­ták ki ismerősüket.

A vád­irat sze­rint a 24 éves nő 2022. decem­ber 4-én, este, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban meg­is­mer­ke­dett az ittas sér­tet­tel. 22 óra­kor átmen­tek egy éjjel-nappali kis­bolt­hoz, ahol együtt ita­loz­tak. Eköz­ben a nő ész­re­vet­te, hogy a fér­fi­nál sok pénz van és elha­tá­roz­ta, hogy azt meg­szer­zi. Tele­fo­nált az élet­tár­sá­nak, aki rövi­de­sen csat­la­ko­zott a tár­sa­ság­hoz, majd egy bel­vá­ro­si ját­szó­tér­re men­tek, ahol tovább italoztak.

Eköz­ben a nő meg­pró­bál­ta a sér­tett levett kabát­já­ból kiven­ni a pénzt, azon­ban ezt ész­lel­te és szóvá is tette a férfi, majd meg­pró­bál­ta vissza­húz­ni a ruhá­ját. Ezt a nő nem hagy­ta és tár­sá­val rátá­mad­tak a sér­tett­re, a férfi előbb ököl­lel arcon ütöt­te, majd közö­sen a föld­re lök­ték, ahol ütöt­ték, rúg­ták. A vád­lot­tak meg­sze­rez­ték a sér­tett kabát­ját és azzal együtt több mint 900.000 forint kész­pénzt, egy kb. 100.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, sze­mé­lyes okmá­nya­it, bank­kár­tyá­ját és 30.000 forint érté­kű karóráját.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a kezén nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A több mint egy­mil­lió forint kára tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült, mert az ello­pott érté­ke­it a deb­re­ce­ni rend­őrök rövid időn belül lefog­lal­ták és vissza­ad­ták számára.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső fér­fit és a jelen­leg jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, külö­nös vissza­eső nőt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, továb­bá közokirattal- és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a fér­fit fegyház-, tár­sát bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mind­ket­tő­jü­ket tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A vád­irat­ban fog­lalt mér­té­kes indít­vány sze­rint, ha a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nye­ket a vád­irat sze­rint beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás jogá­ról, úgy a járás­bí­ró­ság a fér­fit 12 év fegyház-, a nőt 7 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés mér­té­két pedig 10, illet­ve 7 évben álla­pít­sa meg.

A rend­őr­ség által az elkö­ve­tők elő­ál­lí­tá­sá­ról készült videó és a vissza­szer­zett érté­kek­ről készí­tett fotók itt tekint­he­tők meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-rablas-miatt-kell-felelniuk