Főoldal » Hírek » Súlyos büntetéssel néz szembe a nevelt gyermekét halálra ütlegelő férfi - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2019 nya­rán emelt vádat abban a bün­te­tő­ügy­ben, amely­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. május 26-án hir­de­tett első­fo­kú ítéletet.

A bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a férfi 2018. janu­ár 24-én, élet­tár­sa fel­ügye­le­té­re bízott két­éves kis­fi­át egy beazo­no­sí­tat­la­nul maradt tárggyal test szer­te bán­tal­maz­ta, neki leg­alább 47 sérü­lést oko­zott, illet­ve a gyer­me­ket nagy erő­vel rázta meg. Az elő­állt kopo­nya­űri vér­zés követ­kez­té­ben a gyer­mek a lakás­ban esz­mé­le­tét vesz­tet­te, a kli­ni­kai halál álla­po­tá­ba került és kór­ház­ba szál­lí­tá­sa után elhunyt.

Az eljá­ró tör­vény­szék a 2018 már­ci­u­sa óta elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban lévő vád­lot­tat a módo­sí­tott ügyé­szi indít­vány sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a 14. élet­évet be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 18 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A hatá­ro­zat hir­de­tés­kor a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, téves jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa miatt, illet­ve a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból éltek fel­leb­be­zés­sel. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban benyúj­tott másod­fo­kú indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az íté­let hely­ben hagyását.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak: https://ugyeszseg.hu/keteves-nevelt-gyermeket-bantalmazta-aki-ebbe-belehalt-vademeles-halalt-okozo -testi-sertes-buntette-miatt/