Főoldal » Archív » Súlyos egészségromlást okozott a bántalmazás

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy sérel­me­zett köz­le­ke­dé­si inci­dens után bán­tal­maz­ta a sértettet.

A vád­lott 2017. május 28-án este a fele­sé­ge által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi jobb első ülé­sé­ben uta­zott Sal­gó­tar­ján­ban, ami­kor az egyik keresz­te­ző­dés­ben egy velük szem­ben érke­ző autó veze­tő­jé­nek muto­gat­va jel­zett, mert az „rájuk húzta” a jár­mű­ve kormányát.

Néhány perc múlva a két gép­ko­csi egy utcá­ban, egy­más­hoz közel érke­zett meg úti­cél­já­hoz. A vád­lott oda­ment a sér­tett már álló autó­já­hoz és han­gos szó­val szá­mon kérte a fér­fin, hogy ráhúz­ta a gép­ko­csi­ját az autó­juk­ra. A sér­tett kinyi­tot­ta az ajta­ját, szó­vál­tás­ba kezd­tek, majd az álló vád­lott ököl­lel három ütést mért az ülő férfi fejé­re, melyek közül egy a bal fülét, egy a szá­ját, egy pedig az orrát érte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­tés­ben a sér­tett bal met­sző­fo­ga letört, az arcán és az orrán zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az orr­sé­rü­lés követ­kez­mé­nye­ként az orr­sö­vé­nye elfer­dült.  A sérü­lé­sek közül a trau­más jel­le­gű orr­sö­vény­fer­dü­lés súlyos egész­ség­rom­lást ered­mé­nye­zett, mivel az csak műté­ti beavat­ko­zás elvég­zé­sét köve­tő­en, mint­egy egy év múlva állít­ha­tó helyre.

A férfi ellen az ügyész­ség súlyos egész­ség­rom­lást okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság fog dönteni.