Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Súlyos következménye lett a foglalkozási szabályszegéseknek – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek ügy­ve­ze­tő­ként elkö­ve­tett mulasz­tá­sai miatt szen­ve­dett az egyik alkal­ma­zott­ja súlyos mun­ka­he­lyi bal­ese­tet.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi ügy­ve­ze­tő­je volt egy mező­gaz­da­sá­gi cég­nek, ahol kar­ban­tar­tó­ként fog­lal­koz­tat­ta a meg­fe­le­lő szak­kép­zett­ség­gel és orvo­si alkal­mas­sá­gi véle­ménnyel nem ren­del­ke­ző, spe­ci­á­lis mun­ka­vé­del­mi okta­tás­ban nem része­sült sér­tet­tet, aki­nek a fel­ada­tát képez­te egy dió­fel­dol­go­zó gép­sor kar­ban­tar­tá­sa.

A gép­sor veszé­lyes terei azon­ban nem vol­tak meg­fe­le­lő módon elha­tá­rol­va, a beren­de­zés a szük­sé­ges védő­bur­ko­la­tok hiá­nyá­ban üze­melt, ille­tő­leg a gép­sor veszé­lyes helye­i­nek köze­lé­ben nem került elhe­lye­zés­re vész­le­ál­lí­tó kap­cso­ló. A vád­lott emel­lett nem tett az ellen, hogy a sér­tett szak­sze­rűt­len módon kikap­cso­lá­sa nél­kül, üze­me­lés köz­ben végez­zen az esz­kö­zön beál­lí­tá­so­kat.

Ilyen előz­mé­nyek után a sér­tett az üzem­ben lévő gép­so­ron vég­zett beál­lí­tást, ami­kor elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és a kezé­ben tar­tott vil­lás­kul­csot a dió­fel­dol­go­zó sza­lag elkap­ta, majd azzal együtt a kezét a sza­lag és feszí­tő­dob közé berán­tot­ta. A sér­tett a bal­eset során súlyos, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén.