Főoldal » Hírek » Súlyos milliókat csalt ki egy borsodi lelkésznő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves nő ellen minő­sí­tett csa­lá­sok miatt. Az elkö­ve­tő lel­ki­pász­tor volt, és 2019. augusz­tu­sá­ban, ille­tő­leg 2020. év május­tól augusz­tu­sig az egy­ház­köz­ség kép­vi­se­lő­jé­től, vala­mint magán­sze­mé­lyek­től mil­li­ós, tíz­mil­li­ós téte­lek­ben csalt ki köl­csö­nö­ket, melye­ket nem fize­tett vissza. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2012. decem­ber végé­től 2021. már­ci­us köze­pé­ig egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lel­ki­pász­tor­ként dol­go­zott. 2019. augusz­tu­sá­ban meg­ke­res­te az egy­ház­köz­ség kép­vi­se­lő­jét, aki­től azzal az indok­kal, hogy saját vál­lal­ko­zást sze­ret­ne bein­dí­ta­ni, 3 mil­lió forint köl­csönt vett fel, majd ismé­tel­ten kért tőle továb­bi 2,5 mil­lió forintot.

2020. május hónap­tól augusz­tus végé­ig magán­sze­mé­lyek­től vett fel köl­csö­nö­ket olyan hivat­ko­zá­sok­kal, hogy az élet­biz­to­sí­tá­sát akar­ja lejá­rat előtt fel­sza­ba­dí­ta­ni, leté­ti jegyét sze­ret­né kivál­ta­ni, továb­bá több­ször a paró­kia tető­szer­ke­ze­té­nek cse­ré­jé­re, javí­tá­sá­ra kért pénzt, 500.000 - 10 mil­lió forint közöt­ti össze­gek­ben. Egyes sér­tet­tek ese­té­ben, rövid idő eltel­té­vel egy­há­zi célok­ra ismé­tel­ten újabb köl­csön­össze­ge­ket is átvett szin­tén mil­li­ós tételekben.

A nő a köl­csö­nö­ket nem akar­ta, és nem is tudta visszafizetni.

Az elkö­ve­tő össze­sen 46 mil­lió forin­tot csalt ki a sér­tet­tek­től hiva­tá­sát fel­hasz­nál­va, amely­hez vagy kész­pénz­ben jutott hozzá, vagy a sér­tet­tek a bank­szám­lá­já­ra utalták.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.