Főoldal » Hírek » Súlyos sérüléseket okozott az ittas élettárs - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki élet­tár­sát súlyos sérü­lé­se­ket okoz­va bántalmazta.

A 44 éves férfi egy somo­gyi tele­pü­lé­sen él. A sér­tett 23 éve élet­tár­sa, aki­vel haj­lék­ta­lan, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. 2021 már­ci­u­sá­ban egy telep üres iro­da­he­lyi­sé­gé­ben ita­loz­tak ugyan­csak haj­lék­ta­lan tár­sa­ik­kal. Az egész napos ita­lo­zás hatá­sá­ra ittas álla­pot­ba kerül­ve a pár a dél­utá­ni órák­ban vesze­ked­ni kez­dett, mely­nek során a vád­lott bics­ká­já­val több­ször mell­ka­son szúr­ta élet­tár­sát. A sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 2 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott.  A vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt fellebbezett.

A eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.