Főoldal » Hírek » Súlyos sérüléseket okozott utasának a részeg motoros – jogosítványa sem volt- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­val szem­ben, aki tavaly már­ci­us­ban oko­zott több­szö­rös törés­sel járó sérü­lé­se­ket uta­sá­nak Makón.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. már­ci­us 1-jén kora dél­után köz­le­ke­dett motor­ke­rék­pár­já­val élet­tár­sát szál­lít­va Makón a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel. A vád­lott a veze­tés során ittas álla­pot­ban volt, míg utasa nem viselt bukó­si­sa­kot, így jutot­tak el Makó­ra egy köze­li falu­ból. A város bel­te­rü­le­tén egy kanyar­ban a vád­lott ittas­sá­gá­ból adó­dó­an kisod­ró­dott, átment a szem­be jövő sávba és a vizes­árok­ba haj­tott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi utasa láb- és orr­csont­tö­rést szen­ve­dett, egyéb kisebb sérü­lé­sek mel­lett. A sér­tett sérü­lé­sei 8 napon túl gyó­gyul­tak.

A vád­lott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyet vissza­eső­ként köve­tett el. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás mel­lett.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Makói Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.