Főoldal » Archív » Súlyos sérülést okozott a figyelmetlen sofőr a 471-es főúton

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki jár­mű­vé­vel áttért a másik sávba és neki­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző gépkocsinak.

A deb­re­ce­ni férfi 2018. augusz­tus 5-én 13.00 óra körü­li idő­ben autó­val egye­dül köz­le­ke­dett Deb­re­cen felől Haj­dú­sám­son irá­nyá­ba a 471-es számú főúton. Hala­dá­sa során egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán áttért a menet­irá­nya sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol neki­üt­kö­zött a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi­nak. A gép­ko­csit veze­tő sér­tett ész­lel­ve a vád­lott sza­bály­ta­lan moz­gá­sát, a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben az autó­ját jobb­ra kor­má­nyoz­ta, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, a két gép­ko­csi bal olda­li első része egy­más­nak ütkö­zött. Az ütkö­zést köve­tő­en a jár­mű­vek az úttest jobb, illet­ve bal szé­lé­re sod­ród­va áll­tak meg.

A sér­tet­tel egy sze­mély uta­zott, aki a bal­eset követ­kez­té­ben a fején szen­ve­dett ron­csolt sérü­lé­se­ket, továb­bá három foga kitört. A fogak kitö­ré­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként értékelendő.

A gép­jár­mű­vet veze­tő sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyebb sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A köz­le­ke­dés során sem a sér­tett, sem pedig utasa nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övet.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la kere­té­ben a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.