Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség a kormányhivatal ügyintézőjét megfenyegető férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sát, vala­mint a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a móra­hal­mi fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a közös­sé­gi olda­lán kiírt fenye­ge­tés­sel kíván­ta vissza­sze­rez­ni a bevont veze­tői engedélyét.

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

A fér­fit 2021. feb­ru­ár 28. nap­já­ig eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, majd az eltil­tást köve­tő napon meg­je­lent az egyik járá­si hiva­tal­ban, hogy új veze­tői enge­délyt igé­nyel­jen. Az ügy­in­té­ző tájé­koz­tat­ta, hogy idő­köz­ben újabb sza­bály­sér­tés miatt bevon­ták a veze­tői enge­dé­lyét, nem tud szá­má­ra új jogo­sít­ványt kiál­lí­ta­ni, ezért a férfi fel­dúl­tan távo­zott. Más­nap a közös­sé­gi olda­lán azt a bejegy­zést tette közzé, hogy kéri az intéz­ke­dést a jogo­sít­vá­nya felől, mert meg kell szur­kál­nia vala­kit. Sérel­mez­te, hogy megint bevon­ták a jogo­sít­vá­nyát, majd meg­fe­nye­get­te az ügy­in­té­zőt, hogy köl­töz­zön el a város­ból, nincs biz­ton­ság­ban. A fenye­ge­tés­ről az ügy­in­té­ző is tudo­mást szer­zett, attól meg­ijedt, de a kor­mány­hi­va­tal a veze­tői enge­dély kiál­lí­tá­sa iránt nem intéz­ke­dett. A követ­ke­ző napon a férfi ismét meg­je­lent a kor­mány­hi­va­tal­ban, de a fenye­ge­té­sei miatt már nem enged­ték be, hanem érte­sí­tet­ték a rendőrséget. 

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat ter­ror­cse­lek­ménnyel fenye­ge­tés miatt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, de annak vég­re­haj­tá­sát 5 évre fel­füg­gesz­tet­te. A férfi tudo­má­sul vette az ítéletet.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a ter­ror­cse­lek­mény kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, és súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét. Az ügyész­ég meg­íté­lé­se sze­rint a vád­lott cse­lek­mé­nye súlyo­sab­ban minő­sül, a vele szem­ben kisza­bott bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért annak súlyo­sí­tá­sa, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indokolt.

Másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.