Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetésért fellebbez az ügyészség az ügyészt – a munkája miatt – fenyegető férfi ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hozott íté­le­tet egy buda­pes­ti férfi ellen. 

A  fér­fit a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta és a vád­irat­ban indít­ványt tett a koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság meg­szün­te­té­sé­re is.

Jelen ügy vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint 2017 janu­ár­já­ban az ittas férfi együtt uta­zott a bíró­ság felé tartó buszon a vád kép­vi­se­le­tét ellá­tó ügyésszel, akit ismert a koráb­bi tár­gya­lá­sok­ról. A férfi ekkor han­go­san közöl­te, hogy sze­re­ti a fele­sé­gét és amennyi­ben elve­szik tőle a bün­te­tő­el­já­rás miatt, akkor meg­ta­lál­ja az ügyészt és „min­den­kit leta­rol, nem lesz az ügyész­nek se gye­re­ke, sem férje”.

A férfi a fenye­ge­tő kije­len­té­se­i­vel arra akar­ta kény­sze­rí­te­ni az ügyészt, hogy vele szem­ben az azna­pi tár­gya­lá­son meg­tar­tan­dó vád­be­szé­dé­ben ne vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tegyen indítványt.

A férfi ellen hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bün­te­tő­el­já­rás indult. A bíró­ság bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban fel­men­tet­te a vád­lot­tat, amely íté­le­tet az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét köve­tő­en a másod­fo­kú bíró­ság hely­ben­ha­gyott. A jog­erős ügy­dön­tő hatá­ro­zat ellen az ügyész­ség felül­vizs­gá­la­ti indít­ványt ter­jesz­tett elő, amely­re tekin­tet­tel a Kúria az első­fo­kú bíró­sá­got új eljá­rás lefoly­ta­tá­sá­ra utasította.

A meg­is­mé­telt eljá­rás­ban meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ered­mé­nyes vád­kép­vi­se­le­tet köve­tő­en a bíró­ság a vád­lot­tat – mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt – hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt egy év tíz hónap fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa végett.

A ter­helt és a védő fel­men­té­sért fellebbeztek.