Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványoz a fellebbviteli főügyészség az ölésre megbízást adó volt férjnek

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki volt fele­sé­gét akar­ta meg­ölet­ni, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A Győri Tör­vény­szék 2019. októ­ber 11-én hozott íté­le­té­ben a vád­lot­tat ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te és – a koráb­bi pró­bá­ra bocsá­tást meg­szün­tet­ve – súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év 10 hóna­pi bör­tön­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az elvált vád­lott a volt fele­sé­gé­től vagyon­jo­gi perük­ben 62.000.000 Ft-ot köve­telt. A vád­lott egy sze­mélyt meg­bí­zá­si díj fejé­ben elő­ször arra kért, hogy ezt a pénzt hajt­sa be, majd arra, hogy szer­vez­zen meg egy rab­lást a volt fele­sé­ge sérel­mé­re. Végül arra, hogy „rab­ló­gyil­kos­sá­got” köves­sen el, majd arra, ha nem hajt­ja ezt végre, akkor hoz­zon olyan embert, aki meg­öli a volt fele­sé­gét. A vád­lott az elkö­ve­tés­be lát­szó­lag bele­egye­ző sze­mély­nek több alka­lom­mal 5.000-10.000 Ft-ot adott. A vád­lott a volt fele­sé­ge ingat­la­nát is meg­mu­tat­ta, elma­gya­ráz­ta a beju­tás mód­ját, a lakás beosz­tá­sát, biz­ton­sá­gi védel­mét és a pénz táro­lá­si helyét.

A „bér­gyil­kos” azon­ban nem a fel­adat vég­re­haj­tá­sa érde­ké­ben keres­te meg a volt fele­sé­get, hanem azért, hogy fel­tár­ja előt­te a volt férje szán­dé­kát, majd együtt a rend­őr­ség­re men­tek, ahol a nő fel­je­len­tést, a gyil­kos­ság­gal meg­bí­zott sze­mély pedig tanú­val­lo­mást tett.

Az első­fo­kú ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa végett fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenn­tar­tott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te min­den­ben tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, kivé­ve a bün­te­tést, mert az enyhe. A sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke a bün­te­té­si tétel közép­mér­té­ké­től jóval elma­rad, még a bün­te­té­si tétel alsó hatá­rát sem szá­mot­te­vő­en halad­ja meg, noha a vád­lott minő­sí­tett ember­ölés elkö­ve­té­sé­re hívta fel a tanút.