Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a 11 éves kislányt molesztáló férfival szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki az utcán sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy kislányt.

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az idős­ko­rú férfi 2021. szep­tem­be­ré­ben meg­ál­lí­tot­ta az utcán kerék­pá­ro­zó, álta­la látás­ból ismert 11 éves kis­lányt és beszél­get­ni kez­dett vele. A beszél­ge­tés köz­ben vád­lott a sér­tett mögé lépett, a csi­pő­jé­nél fogva magá­hoz húzta és annak elle­né­re, hogy a kis­lány til­ta­ko­zott és pró­bált a vád­lott fogá­sá­ból sza­ba­dul­ni, sze­mé­rem­sér­tő módon fog­dos­ni kezd­te. A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett súlyosításért.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel, mert a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért annak súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.