Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a kiskorú lányát éveken keresztül szexuálisan bántalmazó férfira - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként súlyo­sabb bün­te­tést indít­vá­nyoz azzal a Békés vár­me­gyei fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­ság a kis­ko­rú lánya sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­ra ítélt.

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Gyu­lai Tör­vény­szék hozott íté­le­tet. A tény­ál­lás sze­rint egy Békés vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen élő férfi erő­szak­kal - egyes ese­tek­ben az alvó sér­tett aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va - 2016-tól mint­egy négy éven keresz­tül egyre dur­váb­ban bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san a vele egy ház­tar­tás­ban élő, neve­lé­se alatt álló tizen­ket­te­dik élet­évét már betöl­tött leánygyermekét.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a 2022. szep­tem­ber 22-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ugyan­is az ügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak lénye­ges súlyo­sí­tá­sa, míg a férfi védő­je fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, a védel­mi fel­leb­be­zést nem tar­tot­ta ala­pos­nak és kifej­tet­te azt az állás­pont­ját, hogy a súlyos meg­íté­lé­sű, 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő fér­fi­val szem­ben a bün­te­té­si célok kizá­ró­lag hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­val érhe­tők el.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügye a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.