Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a KUN-MEDIÁTOR ügy vádlottjával szemben - Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mint másod­fo­kú ügyész­ség az ügy­fe­le­it meg­ká­ro­sí­tó kar­ca­gi nő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt. 

Első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a kar­ca­gi nő az álta­la kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je­ként eljár­va mint­egy 14 éven keresz­tül több mint 760 sér­tet­tel kötött betét­gyűj­tés­re irá­nyu­ló szer­ző­dé­se­ket, ame­lyek alap­ján szá­muk­ra a piaci kama­tok­nál jóval maga­sabb hoza­mot ígért. A nő e tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, az álta­la ígért magas hoza­mok meg­fi­ze­té­sét lehe­tő­vé tevő tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­ta­tott, az ügy­fe­le­i­nek ezál­tal külön­bö­ző nagy­sá­gú, néhány mil­lió forint­tól több mint 1 mil­li­árd forin­tig ter­je­dő kárt oko­zott.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a vád­lot­tat csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 10 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5.400.000 forint pénz­bün­te­tés­re, vég­le­ges hatá­lyú gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint a vád­lot­tal és az álta­la kép­vi­selt gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­be­zett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma arány­ta­la­nul enyhe, annak súlyo­sí­tá­sa továb­bá a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek érde­mi elbí­rá­lá­sa, a nő kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­se és továb­bi csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben is vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­se indo­kolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz dön­tést.

Az ügy­ről kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyek az ügyész­ség hon­lap­ján érhe­tő­ek el: https://ugyeszseg.hu/?s=kun-medi%C3%A1tor