Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség az érettségi vizsga feladatsorait kiszivárogtató vádlott ellen

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki a 2019-es közép­szin­tű írás­be­li érett­sé­gi vizs­ga fel­adat­so­ra­it jogo­su­lat­la­nul magá­hoz vette és az érett­sé­gi vizs­gák előtt eljut­tat­ta az ismerőseihez.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a 2019. decem­ber 11-én hozott íté­le­té­ben a ter­hel­tet minő­sí­tett adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt négy hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és két év nyom­dai gép­mes­ter fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott a 2019. évi közép­szin­tű írás­be­li érett­sé­gi vizs­ga fel­adat­so­ra­i­nak nyom­ta­tá­sát végző lajos­mi­zsei nyom­dá­ban részt vett a vizs­gák meg­kez­dé­sé­ig „Kor­lá­to­zott ter­jesz­té­sű­nek” minő­sü­lő fel­adat­so­rok nyom­ta­tá­sá­ban. A vád­lott a kinyom­ta­tott magyar és mate­ma­ti­ka fel­adat­so­rok egy-egy részét, vala­mint a tel­jes tör­té­ne­lem fel­adat­sor egy pél­dá­nyát az érett­sé­gi vizs­gá­kat meg­elő­ző­en jogo­su­lat­la­nul magá­hoz vette és a csa­lád­tag­ján, isme­rő­sén keresz­tül eljut­tat­ta az érett­sé­gi­ző diákokhoz.

Az első­fo­kú ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, a ter­helt­tel szem­ben az irány­adó közép­mér­té­ket meg­ha­la­dó – vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indo­kolt. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.