Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség egy kislánnyal szexuális cselekményt végző férfi ügyében - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott az uno­ka­test­vé­re özve­gyé­nek aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len lányá­val fajtalankodott.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 2021. ápri­lis 28. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re, aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len álla­po­tát fel­hasz­nál­va elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 8 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­te, és vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, ille­tő­leg ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott egy ház­tar­tás­ban élt az uno­ka­test­vé­re özve­gyé­vel és annak három kis­ko­rú gyer­me­ké­vel, akik közül ket­tő­jük­re édes­any­juk távol­lé­te alatt havon­ta néhány ízben vigyá­zott. Az utol­só ilyen alka­lom­mal ittas álla­pot­ban, a rábí­zott, aka­rat­nyil­vá­ní­tás­ra kép­te­len, tizen­hat éves kis­lánnyal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akart foly­tat­ni, ami­kor a sér­tett tes­té­nek tapo­ga­tá­sa és simo­ga­tá­sa köz­ben tet­ten érték. 

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés tar­ta­ma eltúl­zot­tan enyhe, miu­tán a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma a közép­mér­té­ket nem éri el, s mivel köve­tel­mény a foko­zot­tab­ban kiszol­gál­ta­tott sze­mé­lyek, külö­nö­sen a gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel szem­be­ni hatá­ro­zott és szi­go­rú fel­lé­pés, és az, hogy a kisza­bott bün­te­tés kellő haté­kony­ság­gal szol­gál­ja a bün­te­tés ket­tős cél­ját, az egyé­ni és az álta­lá­nos megelőzést. 

Ezért a Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és ahhoz iga­zo­dó­an a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­sét indítványozza.