Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványozott a fellebbviteli főügyészség az emberkereskedelem miatt elítélt vádlottakkal szemben

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­tetés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­nak a vád­lot­tak­nak az ügyé­ben, akik nehéz körül­mé­nyek között élő nőket pros­ti­tú­ci­ó­ra vet­tek rá, majd az ebből szer­zett jöve­del­mü­ket elvették. 

A Gyu­lai Tör­vény­szék a 2019. októ­ber 14-én hozott íté­le­té­ben a ter­hel­te­ket ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és kitar­tott­ság bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap vala­mint 3 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá vagyon­el­kob­zást ren­delt el velük szemben.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lot­tak az isme­ret­sé­gi körük­be tar­to­zó, szű­kös anya­gi hely­zet­ben lévő két nőt jó kere­se­ti lehe­tő­ség­gel arra bír­ták rá, hogy huza­mo­sabb időn át pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­ze­nek, mely­hez lakást is biz­to­sí­tot­tak. Egyik sér­tett­nél egyes ese­tek­ben a rábí­rás erő­szak­kal illet­ve sanyar­ga­tás­sal tör­tént. A ter­hel­tek a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel döntő részét ígé­re­tük­től elté­rő­en elvet­ték a sértettektől.

Az első­fo­kú ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás súlyosítása érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenn­tar­tott. A vád­lot­tak és védő­ik fel­men­té­sért illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tet­tek be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te dön­tően meg­ala­po­zott, azon­ban a taga­dó vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás enyhe, ezért a bűn­cse­lek­mé­nyek jelen­tős tár­gyi súlyá­ra és az elkö­ve­tés összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel velük szem­ben leg­alább az irány­adó közép­mér­té­ket – amely 7 év sza­bad­ság­vesz­tés – elérő bün­te­tés és hosszabb tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indo­kolt. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.