Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a 11 éves kislányt molesztáló férfiakra - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 11 éves kis­lányt sze­xu­á­li­san bán­tal­ma­zó fér­fi­ak bün­te­té­se­i­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az íté­let sze­rint az eny­hén értel­mi fogya­té­kos gyer­mek a csa­lád­já­val Győr köze­lé­ben egy köz­ség­ben élt. A kis­lány édes­ap­ja és az idő­sebb férfi mos­to­ha­test­vé­rek. 2018 augusz­tu­sá­ban a gyer­mek egye­dül tar­tóz­ko­dott ott­hon, és a szü­lői til­tás elle­né­re been­ged­te a házba a két fér­fit. Ott elő­ször a fia­ta­labb sze­xu­á­lis cse­lek­ményt akart végez­tet­ni, vala­mint sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a kis­lánnyal. Miu­tán távo­zott a ház­ból, a másik férfi ment be, s ugyan­ezt tette a gyer­mek­kel. A kis­lány végül azt mond­ta neki, hogy segít­sé­gért fog kia­bál­ni, ezért az idő­sebb férfi is távo­zott. A gyer­mek a vele tör­tén­te­ket órák­kal később egy isme­rő­sé­nek mond­ta el.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fi­a­kat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 6-6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6-6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­let ellen az ügyész mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban súlyo­sí­tás, a fér­fi­ak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sek indo­ko­lat­la­nul eny­hék. A kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek gya­ko­ri­ak, emi­att szi­go­rúbb fele­lős­ség­re vonás szük­sé­ges. A fér­fi­ak a 11 éves, pszi­chés álla­po­ta miatt még foko­zot­tab­ban kiszol­gál­ta­tott gyer­mek hely­ze­té­vel vissza­él­tek. Rövid időn belül, egy­más után való­sí­tot­ták meg a kis­lány erköl­csi és lelki fej­lő­dé­sét veszé­lyez­te­tő cselekményeket.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Győri Íté­lő­táb­la dönt.