Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a kábítószer-kereskedő férfival szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tanyá­ján kan­na­bisz ültet­vényt neve­lő vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el az ügy­ben bíró­ság­ként a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

Az íté­let sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú, évek óta Magyar­or­szá­gon élő vád­lott 2020. óta érté­ke­sí­té­si cél­lal kan­na­bisz növé­nye­ket nevelt. A 2021. júni­u­si tet­ten­éré­se­kor a fia nevé­re meg­vá­sá­rolt tanyá­hoz tar­to­zó föld­te­rü­le­ten össze­sen több mint 860 növény­ből álló kan­na­bisz ültet­vényt fog­lal­tak le.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 11 év bör­tön­bün­te­tés­re és 8 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra ítél­te, a kábítószer-kereskedésből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből szer­zett, és az eljá­rás során lefog­lalt kész­pénzt és vagyon­tár­gya­kat elkobozta.

Az íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az íté­let meg­ala­po­zott, azon­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. Az ügy­ben fel­tárt súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ká­ra, külö­nö­sen a vád­lott kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos koráb­bi, hosszú tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­té­sé­re és a kitar­tó, haszon­szer­zé­si célú elkö­ve­tés­re figye­lem­mel a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sát és fegy­ház foko­zat­ban tör­té­nő vég­re­haj­tá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.