Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség az elkövetőkre a „vadasparki játszótérmutyi” néven elhíresült büntetőügyben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a „vadas­par­ki ját­szó­tér­mu­tyi” néven elhí­re­sült ügyben.

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a Sze­ge­di Vadas­park­ban rész­ben uniós támo­ga­tás­ból meg­va­ló­sult inter­ak­tív láto­ga­tó­tá­jé­koz­ta­tó rend­szer és tema­ti­kus ját­szó­tér kiala­kí­tá­sa nem a támo­ga­tá­si szer­ző­dés­ben vál­lal­tak sze­rint tör­tént. A 185 mil­lió forint támo­ga­tá­si összeg lehí­vá­sa során a tény­le­ge­sen elvég­zett mun­kák és a nyúj­tott szol­gál­ta­tás valós érté­két lénye­ge­sen meg­ha­la­dó össze­gek­ről kiál­lí­tott szám­lá­kat csa­tol­tak be. Az elkö­ve­tők a jogo­su­lat­la­nul meg­szer­zett pénz­össze­ge­ket külön­bö­ző bank­szám­lák­ra utal­ták át, azok­kal olyan banki műve­le­te­ket végez­tek, ame­lyek célja a pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­se volt. 

Az első­fo­kú bíró­ság a támo­ga­tá­si összeg meg­szer­zé­sé­ben is részt vevő két vád­lot­tat költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt  3 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, illet­ve 2 év 5 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, míg a pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­sé­ben segéd­ke­ző tár­su­kat pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt 2 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte. 

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész mind­há­rom vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás, míg a vád­lot­tak és a védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tak­kal szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás indo­ko­lat­la­nul enyhe, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel azok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.