Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Súlyosabb büntetést kér az ügyészség az elkövetőkre az un. Mini Magyarország Projekt ügyben – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Mini Hun­gary Park meg­va­ló­sí­tá­sa során elkö­ve­tett sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt indult bűnügyben.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alapján.

Az íté­let sze­rint a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág híres épü­le­te­it maket­tek for­má­já­ban bemu­ta­tó park meg­va­ló­sí­tá­sa során az elkö­ve­tők állan­dó finan­szí­ro­zá­si prob­lé­má­val küz­döt­tek. Ennek áthi­da­lá­sá­ra, a pro­jekt folya­ma­tos­sá­gá­nak fenn­tar­tá­sá­ra és finan­szí­ro­zá­sá­ra elha­tá­roz­ták, hogy az idő­kö­zi kifi­ze­té­si kérel­mek­ben a tény­le­ges meg­va­ló­sí­tás­hoz képest olyan maket­te­ket is fel­tün­tet­nek, kész­re jelen­te­nek le, ame­lyek a kifi­ze­té­si kérel­mek benyúj­tá­sá­nak idő­pont­já­ban való­já­ban még nem készül­tek el, azok­ra nézve a tel­je­sí­tés nem tör­tént meg. Az elkö­ve­tők tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy a kifi­ze­té­si kérel­mek benyúj­tá­sa­kor nem a valós készült­sé­gi álla­pot­nak meg­fe­le­lő hely­ze­tet jelen­tet­tek le a támo­ga­tó ható­ság felé, amely­nek célja az 512.345.319 forint támo­ga­tá­si összeg minél nagyobb részé­nek idő előt­ti, és ebből faka­dó­an jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se volt.

A bíró­ság a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ban részt vevő sze­mé­lye­ket költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint azt a két fér­fit, akik a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az álta­luk veze­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fel­hasz­ná­lá­sá­val való­sí­tot­ták meg, több évre eltil­tot­ta a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól is. 

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség vala­mennyi elkö­ve­tő ter­hé­re vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben, míg a véde­lem fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elkö­ve­tők­kel szem­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek tar­ta­ma indo­ko­lat­la­nul enyhe, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek összes körül­mé­nyé­re figye­lem­mel azok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.