Főoldal » Archív » Súlyosan bántalmaztak egy orvost a hatvani ügyeleten

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szem­ben, akik - hosszú­nak talál­va a vára­ko­zá­si időt - meg­tá­mad­tak és súlyo­san bán­tal­maz­tak egy orvost a hat­va­ni kórházban.

Az egy csa­lád­hoz tar­to­zó vád­lot­tak a roko­na­i­kat - egy anyát és a gyer­me­két - kísér­ték el 2017. ápri­lis 6-án este a hat­va­ni kór­ház ügye­le­té­re, mert a baba belá­za­so­dott. Az egész­ség­ügyi ellá­tó intéz­mény­be érve a fel­nőt­tek a karon ülő kis­gyer­mek azon­na­li ellá­tást köve­tel­ték, ami miatt szó­vál­tás­ba keve­red­tek a kór­há­zi dol­go­zók­kal, mivel azok türe­lem­re intet­ték őket. A cso­port tag­jai erre az ügye­le­ti szoba elől átmen­tek a köze­li sür­gős­sé­gi vizs­gá­ló elé, ahol tovább foly­tat­ták a kia­bá­lást. Erre a vizs­gá­ló­ból kisi­e­tett az elő­tér­be egy orvos, fel­szó­lít­va a vád­lot­ta­kat, hogy legye­nek csend­ben, ne zavar­ják a gyó­gyí­tást. Egy­út­tal meg­kér­te őket arra, hogy vára­koz­za­nak az ügye­le­ti szoba ajta­ja előtt, ahová sze­mé­lye­sen még el is kala­u­zol­ta a fel­in­dult embereket.

Nem telt el sok idő, ami­kor a sür­gős­sé­gi beteg­el­lá­tást végző sér­tett azt tapasz­tal­ta, hogy a váró­ban ismét han­gos­ko­dás van, ezért újból kiment a folyo­só­ra, ahol a vád­lot­tak annak elle­né­re vesze­ked­tek az ügye­le­tes nővér­rel, hogy a lázas kis­gyer­me­ket az anyja már bevit­te a ren­de­lő­be. Az orvos emelt han­gon rend­re uta­sí­tot­ta a zajon­gó csa­lád­ta­go­kat, mire azok rátá­mad­tak.  Az I. rendű vád­lott két kezé­vel a mell­ka­sá­nál erő­tel­je­sen lök­dös­ni kezd­te a sér­tet­tet, ami ellen az úgy pró­bált véde­kez­ni, hogy ő is meg­ra­gad­ta a férfi ruhá­ját. Erre lépett közbe a táma­dó fia, a II. rendű vád­lott, aki ököl­lel leütöt­te az orvost. A föld­re került sér­tet­tet a két férfi ezt köve­tő­en is tovább bán­tal­maz­ta, miköz­ben az anya, a III. rendű vád­lott lefog­ta a véde­kez­ni pró­bá­ló orvos keze­it. Az erő­sza­kos cse­lek­mény­so­ro­zat­nak egy, a váró­ban tar­tóz­ko­dó beteg vetett véget, a han­gos­ko­dás­ra kiér­ke­ző kór­há­zi dol­go­zók segítségével.

Az orvos a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több, köz­tük 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos – sza­kí­tá­sos töré­ses - sérü­lést is szenvedett.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség a három – az elő­ál­lí­tá­su­kat köve­tő­en őri­zet­be is vett – elkö­ve­tőt cso­por­to­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.