Főoldal » Archív » Súlyosan elhanyagolta gyermekeit egy anya – vádat emelt az ügyészség

A 22 éves buda­pes­ti nővel szem­ben kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa a vád. A nő akko­ri élet­tár­sát, egy 19 éves fér­fit a gyer­me­kek bán­tal­ma­zá­sá­val is vádol az ügyészség. 

 A vád­lot­tak 2016 már­ci­u­sá­tól élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek. Ekkor a nő kis­fia 3 éves, kis­lá­nya pedig más­fél éves volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak együtt­élé­sük alatt - 2016 már­ci­u­sa és 2016 júni­u­sa között - a gyer­me­kek neve­lé­sét és gon­do­zá­sát súlyo­san elha­nya­gol­ták, részük­re meg­fe­le­lő ruhá­za­tot nem biz­to­sí­tot­tak, nem für­det­ték őket, és a mini­má­lis higi­é­ni­ai körül­mé­nye­ket sem biz­to­sí­tot­ták számukra.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a két gyer­me­ket több alka­lom­mal bezár­ták a spájz­ba, vagy egy szo­bá­ba azért, hogy ők a bará­ta­ik­kal zavar­ta­la­nul tud­ja­nak ita­loz­ni és szó­ra­koz­ni. Ilyen­kor a zenét is fel­han­go­sí­tot­ták, hogy ne hall­ják a kis­gyer­me­kek sírását.

A nő élet­tár­sa a vád sze­rint rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta is a gyer­me­ke­ket, és elő­for­dult, hogy annak követ­kez­té­ben mind­két gyer­mek kisebb zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Volt olyan eset is, ami­kor a férfi a kis­fi­út olyan forró víz­ben für­det­te, hogy azzal a gyer­mek­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló bőr­sé­rü­lé­se­ket okozott.

A bán­tal­ma­zá­sok­ról az anyá­nak tudo­má­sa volt, a gyer­me­kei védel­mé­ben azon­ban sem­mit sem tett.

A nő végül 2016 júni­u­sá­ban a gyer­me­ke­ket – úgy, hogy a kis­lá­nyon ekkor is sérü­lé­sek nyo­mai vol­tak – bead­ta egy buda­pes­ti gyer­mek­ott­hon­ba és az ide­ig­le­nes hatá­lyú elhe­lye­zé­sü­ket, illet­ve neve­lés­be véte­lü­ket kezdeményezte.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­irat­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A kerü­le­ti ügyész­ség emel­lett indít­vá­nyoz­za az anya szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét is.