Főoldal » Archív » Súlyosan elhanyagolta négy gyermekét egy tatai házaspár

A Tatai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a tatai házas­pár­ral szem­ben, akik 2010-2016. között a szü­lői köte­le­zett­sé­gü­ket súlyo­san meg­szeg­ték, ezál­tal négy gyer­me­kü­ket veszé­lyez­tet­ték.

Az elkö­ve­tők két lányuk­kal és két fiúk­kal Tatán lak­tak egy kül­te­rü­le­ti tanyán. A szü­lők ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, közöt­tük min­den­na­po­sak vol­tak a vesze­ke­dé­sek, az apa a gyer­me­kek előtt több­ször bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét.

A csa­lád ren­de­zet­len körül­mé­nyek között, elha­nya­golt kör­nye­zet­ben élt. A prés­ház­ból kiala­kí­tott épü­let­ben für­dő­szo­ba és kony­ha nem volt, a leg­alap­ve­tőbb ház­tar­tá­si esz­kö­zök­kel és beren­de­zé­si tár­gyak­kal sem ren­del­kez­tek, veze­té­kes víz hiá­nyá­ban az 1 km-re lévő kút­ról hord­ták a vizet; a kert műve­let­len, gazos, az udvar sze­me­tes volt.

A férfi mun­ka­he­lyet nem kere­sett, a házon a szük­sé­ges javí­tá­so­kat nem végez­te el, az asszony nem főzött, nem taka­rí­tott, a meg­fe­le­lő higi­é­ni­át nem biz­to­sí­tot­ta, a gye­re­kek visel­tes ruhá­kat hord­tak. A házas­pár a külső segít­sé­get eluta­sí­tot­ta, így pél­dá­ul ami­kor az önkor­mány­zat akart volna segí­te­ni a kitört ablak­üve­gek beépí­té­sé­ben, ők a meg­be­szélt idő­pont­ban szán­dé­ko­san nem tar­tóz­kod­tak ott­hon.

Az együtt­mű­kö­dés tel­jes hiá­nya nyil­vá­nult meg a gyer­mek­vé­del­mi szak­em­be­rek és a peda­gó­gu­sok irá­nyá­ba is. A házas­pár az isko­lá­val sem tar­tot­ta a kap­cso­la­tot: szü­lői érte­kez­let­re nem jár­tak, a gyer­me­kek isko­lai bizo­nyít­vá­nyát nem vet­ték át, a tan­köny­ve­kért nem men­tek el, a ter­ve­zett csa­lád­lá­to­ga­tá­so­kat elhá­rí­tot­ták. A szü­lők a gyer­me­kek­kel nem fog­lal­koz­tak, nem tanul­tak velük, a szük­sé­ges orvo­si vizs­gá­la­tok­ra sem vit­ték el őket.

A szü­lők visel­ke­dé­se, ita­lo­zó, agresszív élet­mód­ja, és a gon­dos­ko­dás tel­jes hiá­nya követ­kez­té­ben a gyer­me­kek erköl­csi, érzel­mi, értel­mi fej­lő­dé­se sérült.

A házas­pár által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.